Spory z průmyslových a duševních práv

Co mám dělat, když se dozvím, že někdo porušuje má práva na označení?

Pokud se dozvíte, že jiný subjekt porušuje vaše práva na označení, měli byste zvážit následující kroky: 

  1. Pokud máte platnou ochrannou známku nebo jiné právo na označení, měli byste kontaktovat porušitele a vyzvat ho, aby přestal porušovat vaše práva. Můžete mu poslat dopis nebo e-mail, ve kterém mu vysvětlíte, že porušuje vaše práva a požádáte ho, aby přestal.
  2. Pokud porušitel neuposlechne vaši výzvu, můžete podat žalobu k soudu. V některých případech lze požádat o vydání předběžného opatření, které porušitele donutí okamžitě přestat porušovat vaše práva. Zároveň je možné požádat soud o náhradu škody, vydání neoprávněného prospěchu a zadostiučinění, které může být vyjádřeno v penězích.
  3. Pokud máte podezření, že porušitel porušuje vaše práva úmyslně a systematicky, můžete se obrátit na policii a podat trestní oznámení.

Je důležité jednat rychle a efektivně, aby se zabránilo dalšímu porušování vašich práv na označení. Obraťte se na nás, pomůžeme s podáním žaloby a zajistíme, aby byly splněny Vaše zákonné nároky.

Má smysl vyjednávat s porušitelem ochranné známky, patentu nebo jiného průmyslového vlastnictví?

Vyjednávání s porušitelem ochranné známky může být v některých případech účinným způsobem řešení sporu. Pokud se jedná o menší porušení, může být výhodnější vyjednat dohodu s porušitelem, než se uchýlit k soudnímu řízení. Vyjednávání může vést k rychlejšímu a levnějšímu řešení sporu a může také pomoci udržet dobré vztahy s porušitelem. Při vyjednávání je důležité mít jasnou strategiia být připraven na to, že porušitel může být neochotný spolupracovat. Měli byste mít také jasnou představu o tom, co chcete dosáhnout a jaké jsou vaše minimální požadavky. Pokud se rozhodnete vyjednávat s porušitelem, měli byste mít na paměti, že vyjednávání nemusí vždy vést k úspěšnému řešení sporu. Pokud porušitel nechce spolupracovat nebo pokud se nedokážete dohodnout na řešení sporu, je vhodné podniknout další právní kroky a podat žalobu k soudu. I v průběhu soudního řízení je možné uzavřít dohodu o narovnání nebo vzít žalobu zpět po uzavření mimosoudní dohody. Jsme připraveni Vám pomoci při stanovení cílů, vést vyjednávání a zajistit, aby byla ochráněna vaše práva na ochrannou známku nebo patent.

Co je to nekalá obchodní praktika?

Nekalá obchodní praktika je praktika, která je v rozporu s poctivými obchodními zvyklostmi a může způsobit škodu spotřebitelům nebo konkurenci. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány zákonem a mohou být trestány. Mezi nekalé obchodní praktiky patří například klamavá reklama, falešné tvrzenío vlastnostech zboží nebo služeb, vydávání se za jiný podnik, neoprávněné užívání ochranných známek, vydírání, vytváření umělého nedostatku zboží nebo služeb, neoprávněné zasahování do práv konkurence a další. Nekalé obchodní praktiky jsou trestány pokutami a mohou vést k poškození pověsti podniku. Je důležité dodržovat poctivé obchodní zvyklosti a vyhnout se nekalým obchodním praktikám, aby byla chráněna spotřebitelská práva a konkurence.

Kdo se dopouští nekalé soutěže?

Nekalou soutěž mohou provádět jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, tedy podniky. Může se jednat jak o menší podniky, tak i velké korporace, ať už se jedná o nově vznikající podniky, tak i podniky s dlouholetou historií. Mezi nekalé soutěžní jednání patří například vydávání se za jiný podnik, parazitování na pověsti, dobrém jménu a ochranné známce jiného subjektu, podplácení, zlehčování, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování, klamavá reklama, falešné tvrzení o vlastnostech zboží nebo služeb, vytváření umělého nedostatku zboží nebo služeb, vydírání, neoprávněné zasahování do práv konkurence a další. Nekalou soutěž mohou provádět jak na místním trhu, nebo v rámci Evropské unie, tak i na mezinárodním trhu. Je důležité si uvědomit, že nekalá soutěž je zakázána zákonem a může být trestána. Každý podnik by měl dodržovat poctivé obchodní zvyklosti a vyhnout se nekalým soutěžním praktikám, aby byla chráněna konkurence a spotřebitelská práva.

Kdy se jedná o cenové podbízení?

Cenové podbízení je nekalá soutěžní praktika, při které podnik nabízí zboží nebo služby za cenu nižší než náklady na jejich výrobu, aby získal větší podíl na trhu a vytlačil konkurenci. Cenové podbízení může být trestáno zákonem, protože vytváří umělou konkurenci a může vést k jejímu omezení na trhu. Obvykle se projevuje v situaci, kdy podnik nabízí zboží nebo služby za cenu, která je nižší než běžná cena na trhu, a tuto cenu udržuje po delší dobu. Cenové podbízení může být obtížné prokázat,protože podnik může tvrdit, že nabízí zboží nebo služby za nižší cenu díky úsporám na nákladech, ale pokud je prokázáno, že cena je nižší než náklady na výrobu nebo poskytnutí, může být podnik trestán pokutou a dalšími sankcemi.

Co zahrnuje právo na informace podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví?

Právo na informace je právo držitele práv registrovaného průmyslového práva na získání informací oosobách, které tyto práva porušují. Konkrétně se jedná o právo na informace o tom, kdo vyrábí, nabízí na trh, prodává nebo jinak distribuuje zboží, které porušuje práva průmyslového vlastnictví, jako jsou například patenty, ochranné známky nebo průmyslové vzory. Právo na informace umožňuje držiteli práv získat informace o osobách, které jsou zapojeny do porušování jeho práv, a umožňuje mu tak účinněji bojovat proti porušování těchto práv. Držitel registrovaných práv průmyslového vlastnictví se může obrátit na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, které mu umožní účinněji bojovat proti porušování těchto práv získat informace o osobách, které jsou zapojeny do porušování jeho práv.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně