Autorské právo

Chci si zaregistrovat autorské právo a získat ©, je to možné?

Ne, nemůžete si registrovat ©. Symbol © znamená, že dílo je chráněno autorským právem a že majitel autorských práv má právo na ochranu svého díla. Aby bylo dílo chráněno autorským právem, musí splňovat určité požadavky, jako je originalita a výraznost. Autorské právo vzniká automaticky, jakmile je dílo vytvořeno, a není nutné se registrovat nebo platit poplatky za ochranu autorských práv. Pokud chcete preventivně chránit své dílo, můžete použít symbol © jako upozornění na to, že dílo je chráněno autorským právem, ale to samo o sobě nezaručuje ochranu autorských práv. Pokud chcete mít silnější ochranu autorských práv, možná by stálo za úvahu, zda je možné dílo chránit pomocí registrací průmyslových práv, jako je průmyslový vzor (design) nebo ochranná známka. Vybrat správný druh registrované ochrany Vám rádi pomůžeme. 

Mám skvělý nápad, můžu si jej patentovat?

Samotná myšlenka nebo nápad chránit nelze, ale pokud máte skvělý nápad na nový vynález, můžete zvážit možnost patentové ochrany. Patentová ochrana chrání nové a nezjevné vynálezy, které jsou průmyslově využitelné. Patentová ochrana umožňuje vlastníkovi patentu vyloučit ostatní z výroby, prodeje nebo používání vynálezu po dobu platnosti patentu. Aby byl váš nápad patentovatelný, musí splňovat několik kritérií. Musí být nový, což znamená, že nesmí být veřejně známý před podáním přihlášky na ochranu. Dále musí být nezjevný, což znamená, že by neměl být zjevný pro odborníka v dané oblasti. A konečně, musí mít průmyslové využití, což znamená, že by měl být užitečný a měla by být možná jeho průmyslová výroba. Je důležité si uvědomit, že patentová ochrana je nákladná a složitá. Proces získání patentu může trvat několik let a vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Navíc, ne všechny nápady jsou patentovatelné, a proto je důležité před podáním patentové přihlášky konzultovat možnosti ochrany vynálezu s odborníkem. Pokud se k nám objednáte na konzultaci, poskytneme Vám veškeré informace o možnostech ochrany a pomůžeme Vám s případnou registrací patentu.

Můžu si patentovat televizní pořad?

Průmyslová práva se týkají ochrany průmyslových výrobků, nikoli vysílání televizního obsahu. Televizní pořad není průmyslový výrobek, ale spíše dílo, které může být chráněno autorským právem. Autorské právo chrání originální tvorbu, včetně televizních pořadů, filmů, hudby, literatury a dalších děl. Autorské právo chrání tvůrčí práci, která je originální a výrazně se liší od jiných děl na trhu. Televizní pořad může být chráněn autorským právem, pokud splňuje kritéria pro ochranu. To znamená, že musí být originální a výrazně se lišit od jiných televizních pořadů. Autorské právo chrání konkrétní projev tvůrčí práce, nikoli nápad nebo myšlenku. Pokud máte zájem o ochranu televizního pořadu pomocí smlouvy o mlčenlivosti, můžete se na nás obrátit, rádi s Vámi tuto záležitost zkonzultujeme a doporučíme Vám, jak dále postupovat.

Vytvářím grafiku, je možná její ochrana?

Ano, grafický design může být chráněn autorským právem. Autorské právo chrání originální tvorbu, včetně grafického designu, který je součástí různých průmyslových výrobků, jako jsou například webové stránky, aplikace, loga, obaly, plakáty a další. Autorské právo chrání konkrétní projev tvůrčí práce, nikoli nápad nebo myšlenku. To znamená, že grafický design musí být originální a výrazně se lišit od jiných designů na trhu. Autorské právo chrání grafický design jako celek, včetně jeho barev, tvarů, textů a dalších prvků. Vzhled průmyslového designu je možné chránit pomocí průmyslových vzorů. Označení je možné chránit registrací ochranné známky. Tyto instituty však nechrání funkčnost nebo technické řešení, ale pouze vzhled grafického designu. Pokud máte zájem o ochranu funkčnosti nebo technického řešení, může být vhodnější zvolit jinou formu ochrany, jako je například patentová ochrana. Pokud máte zájem o ochranu svého grafického designu, objednejte se na konzultaci a my Vám poskytneme další informace o možnostech ochrany, kterou pro Vás následně zajistíme.

Mohu si patentovat software?

Software je obecně chráněn autorským právem, pokud splňuje požadavky na originalitu a výraznost. Autorské právo chrání kód, algoritmy, uživatelské rozhraní a další prvky softwaru. Autorské právo vzniká automaticky, jakmile je software vytvořen, a není nutné se registrovat nebo platit poplatky za ochranu autorských práv. Patentování softwaru je složitější a závisí na zemi, ve které se nacházíte. V některých zemích je možné patentovat softwarové vynálezy, pokud splňují určité požadavky, jako je novost, nezjevnost a průmyslová aplikovatelnost. V jiných zemích není patentování softwaru povoleno. V některých případech může být výhodné chránit software patentem, zejména pokud se jedná o inovativní softwarový vynález, který má průmyslovou aplikovatelnost a může být komerčně využit. Patentování softwaru může poskytnout silnější ochranu než autorské právo, ale jedná se o nákladnější a složitější proces. Pokud máte otázky ohledně patentování softwaru, obraťte se na nás, pomůžeme Vám s výběrem vhodného nástroje na ochranu softwaru. 

Kdy dochází nejčastěji k porušení autorských práv?

Porušení autorských práv se může vyskytnout v různých oblastech, ale některé z nejčastějších oblastí jsou:

  1. Hudba - Porušení autorských práv v oblasti hudby se může vyskytnout v případě, kdy jsou písně nebo melodie použity bez povolení majitele autorských práv. Například pokud je píseň použita v reklamě nebo filmu bez povolení majitele autorských práv.
  2. Filmy a televizní pořady - Porušení autorských práv v oblasti filmů a televizních pořadů se může vyskytnout v případě, kdy jsou filmy nebo pořady kopírovány nebo šířeny bez povolení majitele autorských práv.
  3. Software - Porušení autorských práv v oblasti software se může vyskytnout v případě, kdy je software kopírován nebo šířen bez povolení majitele autorských práv.
  4. Knihy a články - Porušení autorských práv v oblasti knih a článků se může vyskytnout v případě, kdy jsou knihy nebo články kopírovány nebo šířeny bez povolení majitele autorských práv.
  5. Fotografie a obrázky - Porušení autorských práv v oblasti fotografií a obrázků se může vyskytnout v případě, kdy jsou fotografie nebo obrázky použity bez povolení majitele autorských práv.

Je důležité si uvědomit, že porušení autorských práv může mít vážné důsledky, včetně finančních sankcí a právních následků. Proto je důležité dodržovat autorská práva a používat materiály pouze s povolením majitele autorských práv.

K porušení autorského práva již došlo, co mám dělat?

Existuje několik způsobů, jak se bránit proti porušení autorského práva:

  1. Upozornění na porušení autorského práva - Pokud zjistíte, že vaše autorská práva byla porušena, můžete kontaktovat osobu, která porušila vaše práva, a upozornit ji na to, že porušila vaše autorská práva. Můžete požádat o odstranění nebo zastavení používání vašeho díla.
  2. Soudní řízení - Pokud se jedná o vážné porušení autorského práva, můžete podat žalobu proti osobě, která porušila vaše autorská práva. Soud může nařídit odškodnění a zastavení používání vašeho díla.
  3. Licence - Můžete s porušitelem vyjednat smírné řešení a uzavřít licenční smlouvu, pokud to okolnosti dovolují.
  4. Technická ochrana - Můžete použít technická opatření k ochraně vašeho díla, jako je například šifrování nebo digitální vodoznak, abyste zabránili neoprávněnému používání vašeho díla.
  5. Registrace průmyslových práv - Je ideální, pokud je autorskoprávní ochrana kombinovaná s registrací průmyslových práv, při jejichž vymáhání není nutné nést důkazní břemeno, jako je to při vymáhání práv autorských.

Ideální jsou preventivní kroky k ochráně autorských práv, ale pokud již k porušení došlo je nutné podniknout kroky proti neoprávněnému používání vašeho díla. Je důležité jednat rychle a efektivně, aby se zabránilo dalšímu porušování vašich autorských práv. Obraťte se na nás, pomůžeme v každém stadiu případu a zajistíme, aby byly splněny Vaše zákonné nároky.

 

 

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně