Patenty na vynálezy

Mám skvělý nápad, můžu si jej patentovat?

Samotná myšlenka nebo nápad chránit nelze, ale pokud máte skvělý nápad na nový vynález, můžete zvážit možnost patentové ochrany. Patentová ochrana chrání nové a nezjevné vynálezy, které jsou průmyslově využitelné. Patentová ochrana umožňuje vlastníkovi patentu vyloučit ostatní z výroby, prodeje nebo používání vynálezu po dobu platnosti patentu. Aby byl váš nápad patentovatelný, musí splňovat několik kritérií. Musí být nový, což znamená, že nesmí být veřejně známý před podáním přihlášky na ochranu. Dále musí být nezjevný, což znamená, že by neměl být zjevný pro odborníka v dané oblasti. A konečně, musí mít průmyslové využití, což znamená, že by měl být užitečný a měla by být možná jeho průmyslová výroba. Je důležité si uvědomit, že patentová ochrana je nákladná a složitá. Proces získání patentu může trvat několik let a vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Navíc, ne všechny nápady jsou patentovatelné, a proto je důležité před podáním patentové přihlášky konzultovat možnosti ochrany vynálezu s odborníkem. Pokud se k nám objednáte na konzultaci, poskytneme Vám veškeré informace o možnostech ochrany a pomůžeme Vám s případnou registrací patentu.

 

Jak získat patent?

Pro získání patentu je třeba projít několika kroky:

1. Vynález musí být nový a nezjevný.
Je třeba provést průzkum stavu techniky, aby se ověřilo, zda vynález není již známý.

2. Vynález musí být průmyslově využitelný.
To znamená, že musí být možné ho vyrábět nebo používat v průmyslovém měřítku.

3. Podání patentové přihlášky.
Patentová přihláška obsahuje popis vynálezu, nároky na ochranu a výkresy. Přihláška se podává na Úřad pro průmyslovou vlastnictví v dané zemi.

4. Průběh řízení.
Úřad průmyslového vlastnictví provádí průzkum stavu techniky a posuzuje, zda vynález splňuje požadavky na patentovatelnost. Pokud je vynález patentovatelný, je udělen patent.

5. Platba poplatků.
Pro udržení patentu v platnosti je třeba každý rok platit poplatky. Je důležité mít na paměti, že proces získání patentu může být složitý a nákladný. Proto mnoho vynálezců využívá služeb patentových zástupců, kteří jim pomáhají s celým procesem.

Jak dlouho trvá celý proces získání patentu?

Doba k získání patentu se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je například složitost vynálezu, počet podaných patentových přihlášek, pracovní vytížení Úřadu průmyslového vlastnictví a další. V České republice je průměrná doba trvání řízení o udělení patentu zhruba 2-3 roky. Průměrná doba u Evropského patentového úřadu je 3-4 roky. V některých zemích může trvat řízení o udělení i déle, jako například v USA, ke může proces trvat i více než 5 let.  Nicméně, pokud je vynález složitý, může proces trvat déle. V některých zemích, Je důležité mít na paměti, že proces získání patentu může být složitý a nákladný. Proto mnoho vynálezců využívá služeb patentových zástupců, kteří jim pomáhají s celým procesem a zkracují tak dobu trvání správního řízení.

Jaké jsou náklady na získání patentu?

Náklady na získání patentu se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je složitost vynálezu, počet podaných patentových přihlášek, požadavky na překlady v různých zemích a další. Náklady se mohou také lišit v závislosti na tom, zda vynálezce využívá služeb patentového zástupce nebo se snaží získat patent sám. V České republice jsou náklady na získání patentu zhruba 30 000 až 75 000 Kč. V USA jsou náklady na získání patentu obvykle vyšší a mohou dosáhnout až několika tisíc dolarů. Je důležité mít na paměti, že náklady na získání patentu jsou pouze částí celkových nákladů spojených s vynálezem. Vynálezce musí také platit každoroční poplatky za udržování patentu v platnosti a další náklady spojené s vývojem a výrobou vynálezu.

Jaké kroky mám podniknout před podáním patentové přihlášky?

1. Průzkum stavu techniky.
Před podáním patentové přihlášky je důležité provést průzkum stavu techniky, abyste zjistili, zda váš vynález splňuje požadavky na patentovatelnost. Průzkum stavu techniky zahrnuje hledání informací o podobných vynálezech, které již existují a jsou chráněny patentem nebo jsou veřejně dostupné. Průzkum stavu techniky můžete provést sami nebo s pomocí patentového zástupce. Patentový zástupce má větší zkušenosti s průzkumem stavu techniky a může vám pomoci najít relevantní informace o podobných vynálezech.

2. Popis vynálezu.
Dalším krokem je připravit popis vynálezu, nároky na ochranu a výkresy. Popis vynálezu by měl být dostatečně podrobný, aby bylo možné pochopit, jak vynález funguje a jak se liší od podobných vynálezů. Nároky na ochranu by měly být co nejkonkrétnější a měly by přesně vymezovat, co chcete chránit. Výkresy by měly být dostatečně podrobné, aby bylo možné pochopit, jak vynález vypadá a jak funguje.

3. Územní rozsah ochrany.
Je také důležité zvážit, zda chcete chránit svůj vynález pouze v jedné zemi nebo v několika zemích. Pokud chcete chránit svůj vynález v několika zemích, můžete podat mezinárodní patentovou přihlášku. Je dobré mít na paměti, že proces získání patentu může být složitý a nákladný. Proto mnoho vynálezců využívá služeb patentových zástupců, kteří jim pomáhají s celým procesem.

Jaké jsou aspekty mezinárodní patentové ochrany?

Mezinárodní patentová ochrana umožňuje vynálezcům chránit své vynálezy v několika zemích pomocí jediné mezinárodní patentové přihlášky. Mezinárodní patentová ochrana je řízena podle systému Patentové úmluvy o mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového vlastnictví (PCT). Některé aspekty mezinárodní patentové ochrany jsou:

1. Mezinárodní patentová přihláška:
Mezinárodní patentová přihláška je podána u Mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví (WIPO) a obsahuje popis vynálezu, nároky na ochranu a výkresy. Přihláška může být podána v jednom z jazyků, které jsou uznávány WIPO.

2. Mezinárodní rešerše:
Mezinárodní úřad průmyslového vlastnictví provádí mezinárodní rešerši, aby zjistil, zda vynález splňuje požadavky na ochranu. Rešerše se provádí na základě podobnosti s existujícími vynálezy.

3. Mezinárodní vyhodnocení:
Mezinárodní úřad průmyslového vlastnictví posuzuje, zda vynález splňuje požadavky na patentovatelnost. Pokud je vynález patentovatelný, je vydána mezinárodní rešeršní zpráva a mezinárodní předběžné hodnocení.

4. Národní fáze:
Po obdržení mezinárodní rešeršní zprávy a mezinárodního předběžného hodnocení může vynálezce podat žádost o patent v jednotlivých zemích, kde chce chránit svůj vynález.

5. Platba poplatků:
Pro udržení platnosti patentu je třeba pravidelně platit poplatky v jednotlivých zemích, kde je patent chráněn.

 

Jaké jsou cesty pro přihlašování patentů do zahraničí?

I. Národní cestou v jednotlivých státech podáním patentové přihlášky k místním Úřadům. Více informací je na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

II. Podáním mezinárodní přihlášky PCT na základě Smlouvy o patentové spolupráci (1970 Washington), na základě které je možné získat ochranu až ve 157 členských státech. Řízení o mezinárodní patentové přihlášce se dělí na národní fázi a mezinárodní fázi, po které se řízení rozpadne do národních fází a dojde k udělení řady národních patentů. Více informací je na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

III. Podáním evropské patentové přihlášky na základě Evropské patentové úmluvy (1973, Mnichov) je možné získat ochranu v 39 členských státech Evropské patentové organizace. Česká republika je členem od roku 2001. Evropský patent uděluje Evropský patentový úřad v Mnichově (EPO), ale pro platnost v jednotlivých zemích jsou ještě nutná validační řízení, které mají v různých zemích rozdílné požadavky na předložení překladů a platí se různé správní poplatky. Více informací o Evropském patentovém úřadě je zde. 

IV. Evropským patentem s jednotným účinkem v systému jednotné patentové ochrany. Od 1. 6. 2023 zahájil činnost Jednotný patentový soud (Unified Patent Court).  Evropský patentový úřad uděluje vedle dosavadního evropského patentu i evropský patent s jednotným účinkem (Unitary Patent), který na rozdíl od dosavadního evropského patentu nebude jen svazkem národních patentů, ale bude jednotný a nedílný (jeden úřad, jedno řízení, jedny poplatky). Více informací o EP s jednotným účinkem je v našem článku zde.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně